Van paardengedragstherapeute Suzy Deurinck, gevestigd te Bergen op Zoom en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64126374.

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de Gedragstherapeute zich verbindt jegens de Klant een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de huisdier(en) van die Klant.

1.2 Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de Klant inzake de uit te voeren therapie.

1.3 Gedragstherapeut: Suzy Deurinck, gevestigd te Bergen op Zoom.

1.4 Klant: eigenaar van het dier, die Gedragstherapeute wenst in te schakelen en daartoe Opdracht geeft inzake het ongewenste gedrag van zijn dier.

1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, welke door de Klant zijn gegeven en door de Gedragstherapeute zijn aanvaard conform artikel.

2.2 Overeenkomst van Opdracht komen tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het vaststellen van een eerste diagnose, van (een serie van) vervolgafspraken ter begeleiding van Klant in het uitvoeren van de therapie.

2.3 Opname in het agenderingssysteem van Gedragstherapeute geldt inzake de totstandkoming van de overeenkomst tot Opdracht als bewijs.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden danwel van een met van toepassingverklaring van deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst, naar onherroepelijk rechterlijk oordeel niet (rechts)geldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar rechterlijk oordeel niet (rechts)geldig blijkt te zijn, zal deze worden geconverteerd in een rechtens aanvaardbare bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de ongeldige bepaling en de overeenkomst.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
3.1 De Gedragstherapeute staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de Gedragstherapeute op te volgen.

3.3 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de Gedragstherapeute voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, Gedragstherapeute en omgeving.

3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de Gedragstherapeute worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

3.5 Dieren, welke een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING
4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.

4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

4.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien;

4.4.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

4.4.2 De wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

4.4.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;

4.4.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht;

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN
5.1 Terzake van de uit hoofde van de Opdracht door de Gedragstherapeute te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van Opdracht wordt vastgesteld.

5.2 Het tot stand komen van de overeenkomst van Opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

5.3 De vergoeding dient uiterlijk binnen 14 dagen na versturen van de factuur van de Gedragstherapeutische behandeling te zijn voldaan.

5.4 Deelbetaling van de vergoeding voor Gedragstherapeutische behandeling zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de gedragstherapeut.

5.5 Annulering door Klant van gemaakte afspraken zal door de Gedragstherapeute aanvaard worden.

5.6 Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.

5.7 Bij een door Gedragstherapeute aanvaarde annulering binnen 24 uur voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 100% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht.

5.8 Indien de Gedragstherapeute door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

5.9 Als de Gedragstherapeute in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt, voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID
6.1 De Gedragstherapeute kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Daarentegen zal de Gedragstherapeute in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de Gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6.2 De Gedragstherapeute is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de Gedragstherapeutische behandeling.

6.3 Deelname door Klant aan Gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).

6.4 Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.

6.5 De Gedragstherapeute is niet aansprakelijk voor de schade die Klant lijdt, tenzij deze schade het rechtstreeks en voornamelijk gevolg is van een aan de Gedragstherapeute toe te rekenen tekortkoming.

6.6 Indien enige aansprakelijkheid van de Gedragstherapeute bestaat, dan is deze beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van de Gedragstherapeute in het betreffende geval uitkeert.

6.7 Alleen schade aan het geleverde komt voor vergoeding in aanmerking. Uitgesloten is elke vorm van gevolgschade en bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld, maar niet alleen, gederfde winst, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Klant. De Klant doet daarvan afstand.

6.8 Voor beschadiging of verlies van door de Klant ter beschikking gestelde materialen is elke aansprakelijkheid van de Gedragstherapeute uitgesloten.

6.9 De Gedragstherapeute is niet tot enigerlei schadevergoeding gehouden anders dan uit hoofde van hetgeen in dit artikel is bepaald, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk anders wordt overeengekomen.

6.10 Tijdens rijlessen is het dragen van een cap verplicht.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING
7.1 De Gedragstherapeute zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 De Gedragstherapeute zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de Gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.


ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT
8.1 De Gedragstherapeute behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de Opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

8.2 Alle door de Gedragstherapeute verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de Gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gedragstherapeute worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.